Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych

2016-11-14

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:
– 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
– 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
– 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach. W całym PROW 2014-20 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł. Natomiast maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014-20, wynosi 500 tys. zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Pomoc można otrzymać na:
1. Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
a) przeznaczonych do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej;
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług;
2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością;
3. Pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4. Opłaty za patenty i licencje;
5. Koszty ogólne, np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat