Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Premia za odejście z rolnictwa

2017-03-02

Od 13 marca do 11 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Powstająca firma może się zajmować np. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Wnioski należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wsparcie należy do poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą się ubiegać rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego PROW 2014-20. Jednak osoby te nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Natomiast nie może z tej pomocy skorzystać osoba, która była lub jest beneficjentem takich instrumentów wsparcia, jak „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-13, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-20.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Punkty może otrzymać osoba, która m.in. będzie miała w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat i będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto pod uwagę będzie brana: skala bezrobocia w powiecie realizacji przedsięwzięcia, innowacyjność działalności gospodarczej oraz ilość utworzonych miejsc pracy.
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat