Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Woda dla rolnictwa

2019-08-22

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sierpniu br. wprowadziło zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln €. Rolnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia przy:
  • wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych);
  • modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody);
  • modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.
W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli dotychczas go nie było), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne na operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. Pomoc będzie polegać na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych (lub 60% w przypadku młodego rolnika).
Ponadto trwają uzgodnienia dwóch projektów dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy. Pierwszym z nich jest projekt „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”, opracowywany przez PGW „Wody Polskie” w uzgodnieniu z MRiRW. Zawiera on szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy i ich łagodzenie.
Drugi to projekt „Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-27 z perspektywą do 2030 r.”, opracowywany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównym jego celem będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikroretencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. Ponadto obejmie retencję krajobrazową oraz glebową.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat