Izopyrazam wycofany z rynku

2022-09-12

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/782 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1037/2012 (Dz.U. L 140 z 19.5.2022, str. 3–5) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 września 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie ustanowiono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających izopyrazam do dnia 8 grudnia 2022 r.

Ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna. Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 8 września 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 20 października 2022 r., a stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane do dnia 8 grudnia 2022 r.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy