Nowe przepisy od nowego roku

2020-01-21

Na początku roku weszły w życie nowe przepisy prawne dotyczące m.in. paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, a także oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, w latach 2014-20 intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych.
Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia, zarówno w przypadku upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich zaproponowano wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki.
Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych wprowadza dobrowolny system znakowania produktów żywnościowych i paszowych jako wolnych od GMO. Takie znakowanie będzie możliwe dla:

  • żywności pochodzenia roślinnego, ale tylko takiej, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone
    do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy);
  • żywności pochodzenia zwierzęcego uzyskanej ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami „bez GMO”;
  • żywności wieloskładnikowej, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania;
  • pasz.

Ustawa szczegółowo określa wymagania wobec każdej z wymienionych grup produktów oraz formy ich oznakowania. Wprowadza przy tym identyczne w formie znaki graficzne zawierające oznaczenia słowne:

  • „bez GMO” – dla żywności pochodzenia roślinnego i pasz;
  • „wyprodukowane bez stosowania GMO” – dla żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego.

Dzięki jednolitej formie oznakowania konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą w odbiorze informację o specyfice produktów, czyli braku modyfikacji genetycznej w żywności pochodzenia roślinnego i w paszach oraz braku stosowania pasz GMO w procesie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego. Kontrolę nad przestrzeganiem prawidłowości korzystania z opisanego oznakowania powierzono Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli żywności oraz Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kontroli pasz.MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy