Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

2023-04-26

To nowa nazwa organizacji przyjęta przez Walne Zgromadzanie członków Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w marcu 2023 r. Zmiana ta jest związana z rozwojem Stowarzyszenia i realizacją przyjętej strategii oraz jest odpowiedzią na transformację jaka dokonuje się w obszarze zrównoważonego łańcucha odpowiedzialności za żywność w Polsce i w Europie. – Dotychczasowa nazwa naszego Stowarzyszenia powstała w 2014 roku z chwilą utworzenia organizacji, w całkowicie odmiennych warunkach rynkowych, prawych i geopolitycznych. Dzisiaj zrównoważone praktyki rolnicze są częściej stosowane przez gospodarstwa i stanowią jeden z podstawowych warunków jakie muszą spełniać dostawcy surowców rolnych. Co więcej, odpowiedzialność za finalną jakość i wpływ środowiskowy produktów spożywczych spoczywa nie tylko na rolnikach, ale także w równym stopniu na pozostałych uczestnikach łańcucha odpowiedzialności za żywność, w tym na przetwórcach, dystrybutorach i sektorze detalicznym – komentuje zmianę Jarosław Wańkowicz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. W ciągu ostatnich lat Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności podejmowało szereg inicjatyw, których celem jest budowa rynku dla zrównoważonych produktów żywnościowych. Jednym najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi obecnie cały sektor rolno-spożywczy jest konieczność dostosowania się do nowych wyzwań i idących za nimi regulacji europejskich dotyczących zrównoważonych łańcuchów żywnościowych, w tym raportowania wpływu produkcji żywności na środowisko i klimat na każdym etapie jej powstawiania. – Obecnie rozdzielanie kwestii produkcji żywności, w tym metod i narzędzi upraw czy hodowli oraz pozyskiwania surowców pochodzących z rolnictwa, od kolejnych etapów jakie przechodzą produkty rolne zanim trafią na stół konsumenta, nie odpowiada już rynkowej rzeczywistości. Aby zapewnić opłacalną dla rolników i hodowców produkcję, przystępne ceny żywności dla konsumentów oraz ograniczać negatywny wpływ sektora rolno-spożywczego na środowisko i klimat musimy, jako uczestnicy łańcucha odpowiedzialności za żywność w Polsce, dziać wspólnie – podkreśla, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia. Zmianie nazwy towarzyszy odświeżanie komunikacji Stowarzyszenia, w tym nowe logo
odzwierciedlające drogę produktów rolnych od pola do stołu. Członkami Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności są podmioty związane bezpośrednio z rolnictwem i hodowlą, jak i przedstawiciele producentów, dystrybutorów i sprzedawców żywności. Dzięki temu, w ciągu ostatnich lat, kompetencje Stowarzyszenia znacznie się zwiększyły i obecnie możliwe jest bardziej kompleksowe spojrzenie na wyzwania z jakimi mierzą się wszyscy uczestnicy rynku, w tym szybsze reagowanie na zmiany rynkowe związane ze wzrostem kosztów produkcji rolnej, cen energii czy wspólna praca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Ważnym aspektem działań Stowarzyszenia jest zabieranie głosu w kwestiach proponowanych zmian prawnych dotyczących rolnictwa, w tym produkcji żywności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce. Więcej na stronie Stowarzyszenia: www.rolnictwozrownowazone.pl

Rolnictwo zrównowazone

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy