Regulamin serwisu internetowego nowoczesnauprawa.pl należącego do Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o.

§ 1.

WSTĘP

 1. Wydawcą i właścicielem serwisu internetowego, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410, NIP 953-14-06-900, REGON:008004546, email: apra@apra.pl, Tel./fax.: 52 584 17 40.
 2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego Użytkowników korzystających z serwisu nowoczesnauprawa.pl.
 3. APRA Sp. z o.o. udostępnia Serwis bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w Serwisie.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

APRA Sp. z o.o. – oznacza Agencję Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu Sp. z o.o. z siedzibą
w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410 NIP 953-14-06-900, REGON:008004546.

Serwis - serwis internetowy nowoczesnauprawa.pl, prowadzony przez APRA Sp. z o.o., dostępny pod domeną nowoczesnauprawa.pl oraz pod jej subdomenami

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z serwisu internetowego nowoczesnauprawa.pl.

Przeglądarka internetowa – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także do odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń zwanych wtyczkami.

Administrator danych osobowych - oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

§ 3.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie serwisu nowoczesnauprawa.pl jest APRA Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu wykorzystane są wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez Użytkownika zezwolenia. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności i plików cookies”.
 3. Stosowane przez nas procedury gwarantują maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Powierzone nam dane są przechowywane z zachowaniem środków spełniających wymogi obowiązującego prawa.
 4. APRA Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

§ 4.

TREŚCI

 1. Użytkownicy serwisu nowoczesnauprawa.pl mogą samodzielnie zamieszczać treść w komentarzach pod materiałami zamieszczanymi przez redakcję serwisu. APRA Sp. z o.o., jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej w ramach serwisu nowoczesnauprawa.pl pod postacią wtyczek umożliwiających Użytkownikom umieszczanie w komentarzach dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści z obowiązującymi przepisami prawa, ich prawdziwość, rzetelność, skuteczność, nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w serwisie internetowym nowoczesnauprawa.pl, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w serwisie, w tym linki do stron internetowych osób trzecich rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialni za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
 2. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawa do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką serwisu nowoczesnauprawa.pl
 3. Zabronione jest publikowanie na stronach serwisu nowoczesnauprawa.pl wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. Na stronach serwisu nowoczesnauprawa.pl prezentowane są materiały zawierające treści informacyjne oraz reklamowe.
 5. APRA Sp. z o.o. ma prawo zamieszczania na stronach serwisu nowoczesnauprawa.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych oraz podmiotów współpracujących.

§ 5.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik serwisu nowoczesnauprawa.pl ma prawo do:

 1. swobodnego przeglądania serwisu, w tym przeglądania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji,
 2. zamieszczania w serwisie własnych treści za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

§ 6.

KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące  regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z serwisu nowoczesnauprawa.pl prosimy przesyłać na adres e-mail: uprawa@apra.pl.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu nowoczesnauprawa.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu nowoczesnauprawa.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu nowoczesnauprawa.pl
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby APRA Sp. z o.o.
 7. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w serwisie nowoczesnauprawa.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach
 8. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług