Sulfoksaflor wycofywany z rynku

2022-10-05

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/686 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1295 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej sulfoksaflor (Dz.U. L 126 z 29.4.2022, str. 18—22) wskazano, że substancja czynna jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniach stałych. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 listopada 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna, nie spełniające ww. warunku. Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną sulfoksaflor i przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, do dnia 19 maja 2023 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna i niespełniających warunku przeznaczenia do stosowania wyłącznie w szklarniach stałych, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 19 marca 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 maja 2023 r.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy