Zmiany w programie azotanowym

2023-03-07

Z dniem 8 lutego br. weszły w życie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2023 r. poz. 244). Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące m.in.:

  • elastycznego terminu wiosennego nawożenia;
  • aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;
  • nowego sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;
  • dodania równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.

Aktualizacja programu azotanowego wprowadza możliwość stosowania nawozów wcześniej, czyli w okresie od 1. do ostatniego dnia lutego, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 3 °C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 5 °C. Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3 °C, lub termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5 °C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy będzie publikował codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej (https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia) wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3 °C i powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5 °C.

Na wniosek MRiRW przyjęte rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe odnoszące się do dotychczasowych wyliczeń powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz planowania nawożenia azotem. Zgodnie z § 2. przyjętego rozporządzenia:

  1. W przypadku zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, których budowę lub przebudowę rozpoczęto, lub które nabyto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obliczenia wymaganej pojemności lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych wykonane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za spełniające wymagania określone w rozdziale 1.4 w ust. 4–6 załącznika do rozporządzenia.
  2. Plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacji nt. interpretacji przepisów programu azotanowego dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy