Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Bóbr z odszkodowaniem

2016-03-21

Konieczne jest rozluźnienie zasad ochrony bobra – uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Należy też uruchomić szybką ścieżkę zdjęcia ochrony bobra na określonym terenie oraz wprowadzić ułatwienia w uzyskiwaniu zgody na odstrzały redukcyjne i niszczenie żeremi (konstrukcji ochronno-lęgowych). Zarząd KRIR wystąpił niedawno do ministra środowiska o wprowadzenie do ustawy zmian gwarantujących realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na terenach objętych ekspansją bobrów.
W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska przekazało informację, że stan prawny bobra europejskiego w naszym kraju regulują zarówno przepisy unijne, jak i krajowe. Zwrócono uwagę na fakt, że regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie art. 56a ustawy może regulować wielkość populacji tego gatunku. Może on wydać zarządzenie na obszarze swojego działania na czas określony nie dłuższy niż 5 lat w drodze aktu prawa miejscowego w stosunku do bobra europejskiego, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1 ustawy.
Zarządzenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem. Jest to więc instrument pozwalający regulować wielkość populacji bobra.
Poinformowano, że za szkody wyrządzone przez bobry zgodnie z art. 126 ustawy odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – dyrektor tego parku. W odniesieniu do procedury wypłaty odszkodowań warto zaznaczyć, że musi ona być prowadzona w sposób niebudzący wątpliwości co do zasadności i wielkości wypłacanego odszkodowania. Środki finansowe przeznaczane na pokrycie szkód pochodzą z rezerwy finansowej budżetu państwa.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement